ผู้บริหารโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

นายทวีพงศ์   หล่มวงษ์

 

วุฒิ  ศษ.ม บริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)  

นางสาวดวงกมล  ปถคามินทร์
วุฒิ  ศษ.บ  การประถมศึกษา
        กศ.ม บริการหารศึกษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสุพัตรา   สะสมทรัพย์
วุฒิ  ศษ.บ บรรณารักศาสตร์
        ศษ.ม  บริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวมนัสชยา   ปลีทอง
วุฒิ  ค.บ. ภาษาไทย
        ศษ.ม  บริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบุคคล