ครูสายชั้นประถมศึกษา

นางสาวดาวใจ    วงศ์สมศรี
วุฒิ   วท.บ  (สิ่งแวดล้อม)
        ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
วิทยฐานะ   ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
หัวหน้าสายชััั้นป.1

นางสาวสุชาดา   วังวารี
วุฒิ  ค.บ. (ภาษาไทย)
วิทยฐานะ   ครู คศ.1
ครูประจำชั้นป.1/2

นางนุชนาจ    ทาบิดา
วุฒิ   ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นป2/1
หัวหน้าสายชั้นป.2

นางสาวณภัทร   จุลเจริญดุลย์
วุฒิ ค.บ.(ภาษาไทย)
วิทยฐานะ  ครู คศ.1
ครูประจำชั้นป.2/2

นายสิทธิโชค   อยู่อินทร์
วุฒิ  ค.บ. (สังคมศึกษา)
วิทยฐานะ  ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นป.2/3

นางสาวพัชรินทร์   เตชะศิรินุกูล
วุฒิ  ค.บ. (การประถมศึกษา)
       ศษ.ม (บริหารการศึกษา)
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นป.3/1

นางสาวปัณฑ์ชนิต   ยินดี
วุฒิ  ค.บ.(คณิตศาสตร์)
วิทยฐานะ  ครูคศ.1
ครูประจำชั้นป.3/2
หัวหน้าสายชั้นป.3

นางสาวอรพรรณ   หงษ์เวียงจันทร์
วุฒิ  ค.บ.(ภาษาไทย)
วิทยฐานะ  ครู คศ.1
ครูประจำชั้นป.3/3

นางบุปผา   ชัยภูมิ
วุฒิ  คศ.บ (คหกรรมศาสตร์)
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นป.4