คุณครูสายชั้นปฐมวัย

นางชุลีภินันท์    เทพจินดา
วุฒิ  คบ. การประถมศึกษา
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล2/2
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

นางรัชนี    พันชาตรี
วุฒิ   คบ. การศึกษาปฐมวัย
วิทยฐานะ  ครู คศ.1
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวเกศสุรีย์   ระหงษ์
วุฒิ  ศษ.บ การศึกษาปฐมวัย
วิทยฐานะ  ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสาวสมฤดี   ปิ่นเกล้า
วุฒิ  คบ. การศึกษาปฐมวัย
วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวดวงฤดี   บุญโกมล
วุฒิ  คบ.  การศึกษาปฐมวัย
        ศษ.ม  บริหารการศึกษา
วิทยฐานะ   ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวกานพลู    แก้วบูชา
วุฒิ  ศษ.บ   การศึกษาปฐมวัย
วิทยฐานะ  ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสาวมินตรา   ครองระวะ
วุฒิ   คบ.  การศึกษาปฐมวัย
วิทยาฐานะ  ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวสุนิตรา   กลั่นประชา
วุฒิ  คบ. บรรณารักษ์
ตำแหน่ง   พนักงานราชการ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางประภาศรี    โพธิ์พัก
วุฒิ  ปวช.  การบัญชี
ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง