หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebookครูและบุคลากร
  • ครูช่วงชั้นที่ 1 ( ป. 1 - ป. 3 )
  • ครูช่วงชั้นที่ 2 ( ป. 4 - ป. 6 )
  • ครูช่วงชั้นที่ 3 ( ม. 1 - ม. 3 ) 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
  • ศูนย์การเรียนรู้ท่าจีน
  • ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจไทย
  • ศูนย์การเรียนรู็ห้องสะเต็มศึกษา
  • ศูนย์การเรียนรู้แนะแนว
  • ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
  • ศูนย์การเรียนรู้ส้มโอ
  • ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด

ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม

พันธกิจโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
 
     
 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณธรรม ตามมาตรฐานหลักสูตร

2.  เพื่อพัฒนาครูและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

3.  พัฒนานวัตกรรมการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

4.  สร้างความสมดุลของชีวิตกับการทำงานให้บุคลากร  สู่โรงเรียนที่มีสุข

 

เป้าประสงค์

               ครูเป็นบุคคลแห่งการรู้  พัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม เก่ง ดี มีสุข เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  มีความสมดุล ในดำเนินชีวิตกับการทำงาน ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               ♦ เน้นคุณธรรมนำความรู้                        ⇒         เป็นเด็กดี

               ♦ พัฒนาความสามารถที่แตกต่างกัน          ⇒         เป็นเด็กเก่ง

               ♦ มีความพร้อมสู่อาเซียน                       ⇒         คุณภาพชีวิต

               ♦ เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            ⇒         เพิ่มศักยภาพ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายเศรษฐพัฒน์  สลับศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ