หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebookครูและบุคลากร
  • ครูช่วงชั้นที่ 1 ( ป. 1 - ป. 3 )
  • ครูช่วงชั้นที่ 2 ( ป. 4 - ป. 6 )
  • ครูช่วงชั้นที่ 3 ( ม. 1 - ม. 3 ) 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
  • ศูนย์การเรียนรู้ท่าจีน
  • ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจไทย
  • ศูนย์การเรียนรู็ห้องสะเต็มศึกษา
  • ศูนย์การเรียนรู้แนะแนว
  • ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
  • ศูนย์การเรียนรู้ส้มโอ
  • ศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุด

ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน


จำนวนผู้เข้าชม


นายวีระ
พูลสวัสดิ์
07 พฤศจิกายน 2557
-
-
-
-
weera2502@gmail.com

วิทยฐานะ                 ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก                    ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน      วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
สังกัด                       สพป.นครปฐม เขต 2
โทรศัพท์หน่วยงาน     034-393659

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายเศรษฐพัฒน์  สลับศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ